True

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN  

1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin:

a) Thực hiện cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Người sử dụng:

- Để xem xét và/hoặc xử lý Đơn đăng ký/giao dịch của Người sử dụng với CEVPharma hoặc giao dịch hay thư từ của Người sử dụng với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ

- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc các yêu cầu của Người sử dụng đối với các sản phẩm, dịch vụ nhất định và thông báo cho Người sử dụng về các vấn đề dịch vụ, các hoạt động tài khoản bất thường

- Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết Người sử dụng cho mục đích bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác

- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm Oracle Netsuite nào và/hoặc các bản cập nhật khác. Bản cập nhật phần mềm có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ trên các Nền tảng của CEVPharma hoạt động suôn sẻ

- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ Người mua hàng thực hiện các chỉ thị của Người sử dụng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) Người sử dụng hoặc thay mặt Người sử dụng

- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ). Phân tích cách thức Người sử dụng sử dụng Các Dịch Vụ của CEVPharma, để giới thiệu hay cải thiện các sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của Người sử dụng

- Để cho phép kiểm tra và khảo sát để xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của CEVPharma, và hiểu được trải nghiệm của họ với Các Dịch Vụ của CEVPharma

- Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho Người sử dụng qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau các thông tin và tài liệu tiếp thị, quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà CEVPharma có thể hợp tác hoặc liên kết) mà CEVPharma (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. Người sử dụng có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử

- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi CEVPharma có yêu cầu, thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ Luật ràng buộc nào đối với CEVPharma (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của Người sử dụng)

- Để kiểm tra các Dịch vụ hoặc lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định

- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ của CEVPharma, các hành vi gian lận, phi pháp, hay sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Người sử dụng sử dụng hay phát sinh từ quan hệ của Người sử dụng trên Các Dịch Vụ của CEVPharma hay không

- Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại CEVPharma hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba

- Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của Người sử dụng.

- Bất kỳ mục đích nào mà CEVPharma thông báo cho Người sử dụng tại thời điểm cần sự cho phép của Người sử dụng.

b) Thực hiện các quy định về kế toán, thuế

CEVPharma thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nội bộ như lưu giữ hồ sơ và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý về kế toán, hóa đơn bán hàng, thuế theo quy định của pháp luật hiện  .

c) Chăm sóc, hỗ trợ Người sử dụng

CEVPharma sử dụng Dữ liệu cá nhân để cung cấp cho Người sử dụng các dịch vụ chăm sóc Người mua hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Người sử dụng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Người sử dụng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở Thông tin cá nhân và yêu cầu của Người sử dụng, và (iv) hỗ trợ Người sử dụng nhanh hơn cũng như hoàn thiện nội dung, thiết kế website (v) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Người sử dụng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Người sử dụng, và (vi) giải quyết khiếu nại của Người sử dụng.

d) Liên hệ với Người sử dụng

CEVPharma sử dụng Dữ liệu cá nhân để liên hệ với Người sử dụng qua: email, gọi điện thoại, tin nhắn SMS, bưu chính; hoặc các hình thức thông báo khác nhằm thực hiện việc cung cấp các dịch vụ của ytebox theo yêu cầu của Người sử dụng hoặc trong trường hợp cần thiết.

đ) Đảm bảo an ninh, an toàn và các vấn đề pháp lý

CEVPharma sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng để bảo vệ an toàn cho Người sử dụng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách (i) xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ, (ii) khi CEVPharma được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi bởi các đơn vị, cá nhân, nhân viên tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm, (iii) chia sẻ thông tin nhận dạng và các thông tin liên quan của Người sử dụng với cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, CEVPharma sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng liên quan đến việc chia, tách, sáp nhập, mua lại, liên doanh, bán tài sản công ty, hợp nhất, tái cấu trúc, tài chính, giao dịch tài sản kinh doanh hoặc mua lại tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của ytebox.

e) Cho các mục đích khác

- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc Người sử dụng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của CEVPharma hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của Người sử dụng với CEVPharma;

- Bất kỳ mục đích nào khác mà CEVPharma thông báo cho Người sử dụng tại thời điểm xin sự cho phép của Người sử dụng hoặc khi CEVPharma đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành và Chính sách bảo mật này. 

2. Phạm vi thu thập thông tin:

CEVPharma sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và quản lý thông tin của thành viên, bao gồm các thông tin sau:

- Họ tên; Địa chỉ email; Ngày sinh; Số điện thoại; Giới tính (Không bắt buộc)

- Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hoá

- Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán

- Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc Nền tảng Oracle Netsuite của CEVPharma

- Thông tin về mạng di động của Người Sử Dụng, những người và tài khoản mà Người Sử Dụng có tương tác

- Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video

- Thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích xác minh thông tin, bảo mật hoặc phòng chống gian lận của CEVPharma

- Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ CEVPharma hoặc các bên thứ ba của Người Sử Dụng, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với CEVPharma, các nhà cung cấp dịch vụ của CEVPharma, và các bên thứ ba khác

- Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của Người Sử Dụng

- Dữ liệu về địa điểm

- Bất kỳ thông tin nào khác về Người sử dụng khi Người sử dụng đăng nhập để sử Dữ liệu tổng hợp về nội dung Người sử dụng sử dụng.

Người Sử Dụng đồng ý không cung cấp cho CEVPharma bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo cho CEVPharma về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. CEVPharma bảo lưu quyền theo quyết định riêng của CEVPharma được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được Người Sử Dụng cung cấp.

Nếu Người Sử Dụng đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Dịch vụ trên các Nền tảng của CEVPharma sử dụng tài khoản mạng xã hội của Người Sử Dụng (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của Người Sử Dụng với Tài khoản Mạng Xã hội của Người Sử Dụng hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hộiCEVPharma nàovà CEVPharma sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Người Sử Dụng theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

Nếu Người Sử Dụng không muốn CEVPharma thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, Người Sử Dụng có thể chọn gửi thông báo bằng văn bản hoặc email đến Nhân Viên chăm sóc Người mua hàng của CEVPharma.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

CEVPharma sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cá nhân của người sử dụng khi chúng tối có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu giữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào; (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này và (iv) người sử dụng yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị có liên quan. Nếu người sử dụng ngừng sử dụng Nền tảng của CEVPharma, hoặc quyền được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng tuân theo Chính sách bào mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tối có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của người sử dụng một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho người sử dụng.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex

tầng 1, tòa nhà CT3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm

Hoặc email:info@cevpharma.com.vn hoặc sđt: 0822475588

4. Những cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin 

- Công ty hợp tác và công ty liên quan của CEVPharma

- Nhà bán hàng hoặc người mua mà Người Sử Dụng đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên Nền tảng hoặc liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng Dịch vụ cho các Mục đích đã nêu ở trên

- Những người sử dụng khác của Nền tảng của CEVPharma cho một hoặc nhiều các Mục đích đã nêu ở trên

- Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà CEVPharma thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của CEVPharma. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho CEVPharma chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện từ, và trung tâm dữ liệu

- Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với CEVPharma hoặc nếu được cho phép

- Người mua hàng hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của CEVPharma, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân CEVPharma lưu giữ về Người sử dụng của CEVPharma nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đổi tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà CEVPharma hoặc bất kỳ công ty hợp tác hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch

- Bên thứ ba dược CEVPharma chia sė thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng vì một hoặc nhiều Mục Đích.

- Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;

c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên CEVPharma khác.

5. Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Rút Lại Sự Đồng Ý: Người Sử Dụng có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng mà CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc email cho bộ phận hỗ trợ của CEVPharma tại địa chỉ: tầng 1, tòa nhà CT3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm hoặc Trung tâm phân phối dược phẩm tại 63 tỉnh thành.  CEVPharma sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc rút lại sự cho phép của Người Sử Dụng đồng nghĩa với việc CEVPharma sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ trên Nền tảng Oracle Netsuits của CEVPharma đến Người Sử Dụng và CEVPharma có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa Người Sử Dụng và/ hoặc hợp đồng mà Người Sử Dụng có với CEVPharma.

- Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân: Nếu Người Sử Dụng đã đăng ký một tài khoản với CEVPharma, cá nhân Người Sử Dụng có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng mà CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản hoặc nhãn trên Nền tảng. Nếu Người Sử Dụng chưa đăng ký tài khoản với CEVPharma, cá nhân Người Sử Dụng có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng mà CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho CEVPharma qua email cho nhân viên chăm sóc Người mua hàng :cskh@cevpharma.com.vn. CEVPharma sẽ cần có đủ thông tin từ Người Sử Dụng để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của Người Sử Dụng để có thể giải quyết yêu cầu.

CEVPharma có thể tính một khoản phí hợp lý cho Người Sử Dụng để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng. Vui lòng lưu ý rằng CEVPharma không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của Người Sử Dụng trừ phi Người Sử Dụng đã đồng ý đóng phí.

CEVPharma bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của Người Sử Dụng theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

6. Bảo mật thông tin cá nhân Người sử dụng

- Thông tin cá nhân của thành viên trên website TMĐT cevpharma.com.vn được CEVPharma cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của CEVPharma. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, cevpharma.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của cevpharma.com.vn.

- Ban quản lý website TMĐT cevpharma.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Người sử dụng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website TMĐT cevpharma.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

V. Thay đổi về chính sách

- Chúng tôi hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này và thông báo trước 5 ngày làm việc, để phù hợp với các nhu cầu của cevpharma.com.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ Người mua hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên dưới.

- Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại cevpharma.com.vn, không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo hay có links tại cevpharma.com.vn. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chính sách An toàn và Bảo mật của các trang web của bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.

- Vì vậy, bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

VI. Quản lý thông tin xấu

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website TMĐT cevpharma.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website TMĐT cevpharma.com.vnvào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website TMĐT cevpharma.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website TMĐT cevpharma.com.vncung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website TMĐT cevpharma.com.vn trong bản Quy chế này.

Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website TMĐT cevpharma.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website TMĐT cevpharma.com.vn.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.